Mobile menu

Ochrana osobných údajov

 

Je pre nás veľmi dôležité, aby osobné údaje nášho klienta boli vždy v bezpečí. Z tohto dôvodu sme všetky procesy spracúvania osobných údajov našich klientov nastavili tak , aby boli v súlade s aktuálnou právnou úpravou, (1), pričom v tejto časti sú uvedené základné informácie o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov. V prípade , ak by ste mali akékoľvek otázky, prosím, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť. 

(7)A to najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov),(ďalej len "GDPR"), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon").

I. Kde nás môžete kontaktovať?

Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov (uvedených nižšie v čl. VII.), si Vám dovoľujeme poskytnúť kontaktné údaje našej spoločnosti:

Scalibri, s.r.o.

sídlo : Bodona 4894/74, 92101 Piešťany

IČO : 52 009 921

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 43207/T

konateľ spoločnosti : Ivan Samko

a) Pre poštovú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje : Bodona 4894/74, 92101 Piešťany

b) Pre elektronickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje : info@scalibri.sk

c) Pre telefonickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje  : telefónny kontakt : +421 911222777

 

II. Kto u nás zodpovedá za plnenie všetkých povinností v oblasti ochrany osobných údajov ?

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.   

            

III. Aké Vaše osobné údaje spracúvame ? Z akých dôvodov ? Na aké účely ?

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktoré využívajú alebo využili Služby Spoločnosti (ďalej len „Klienti“), a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a údajov, ktoré Klient uvedie pri registrácii na webových stránkach Spoločnosti www.scalibri.sk alebo ktoré iným spôsobom poskytne Spoločnosti v súvislosti s poskytovaním Služieb, najmä údajov uvedených v životopise Klienta a jeho prílohách a prípadne v iných dokumentoch, ktoré Klient Spoločnosti poskytne.

 

Spoločnosť spracúva osobné údaje Klientov na účel realizácie vzťahov medzi Spoločnosťou ako poskytovateľom Služieb a Klientom ako odberateľom Služieb, t.j. najmä na zaradenie Klienta do databáz Spoločnosti, komunikáciu s Klientom, plnenie zmluvných povinností Spoločnosti vrátane vyhľadávania vhodného zamestnania či obchodných príležitostí pre Klienta, komunikácie s potenciálnymi zamestnávateľmi resp. obchodnými partnermi Klienta a poskytovania súvisiacich Služieb, ako aj na uplatňovanie nárokov Spoločnosti vyplývajúcich z právnych vzťahov medzi Klientom a Spoločnosťou (ochrana majetku a ostatných práv Spoločnosti).

 

Spoločnosť spracúva osobné údaje Klientov na základe § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na účely uplatňovania nárokov Spoločnosti vyplývajúcich z právnych vzťahov medzi Spoločnosťou a Klientom je právny základ spracúvania osobných údajov zakotvený v § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a v článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

 

Ak má Klient záujem o využitie Služieb ponúkaných Spoločnosťou a zaregistruje sa na webových stránkach Spoločnosti www.scalibri.sk alebo iným spôsobom doručí Spoločnosti objednávku na poskytnutie Služieb, berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov Klienta je nevyhnutné na plnenie zmluvy a na vykonanie príslušných opatrení a krokov pred uzavretím zmluvy na žiadosť Klienta. Preto ak má Klient záujem o poskytnutie Služieb ponúkaných Spoločnosťou, nemôže odmietnuť poskytnutie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom pri registrácii Klienta. Ak tieto údaje neposkytne, Spoločnosť mu nebude môcť poskytnúť požadované Služby.

 

Spoločnosť spracúva osobné údaje Klientov po dobu, po ktorú je spracúvanie osobných údajov potrebné na účely plnenia zmluvy medzi Spoločnosťou a Klientom a na ochranu oprávnených záujmov Spoločnosti, najmä pri uplatňovaní a riešení právnych nárokov týkajúcich sa vzťahov medzi Spoločnosťou a Klientom, a ďalej po dobu, po ktorú uchovávanie osobných údajov vyžadujú platné právne predpisy.

 

Registráciou na webových stránkach Spoločnosti www.scalibri.sk alebo doručením Spoločnosti objednávky Klienta na poskytnutie Služieb iným spôsobom, Klient potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli Spoločnosti poskytnuté slobodne a dobrovoľne.

 

(2) Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba ak :

- dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

- spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba , alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

- spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti

- spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby

- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti

- spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť alebo tretia strana , s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa

Touto cestou si dovoľujeme informovať , že ako spoločnosť spracúvame iba a výlučne nasledovné osobné údaje , a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov : 

1. pre sprostredkovanie práce pre klientov a pre sprostredkovanie pracovníkov pre klienta

Zoznam údajov : meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu prípadne bytu, poschodia, poštové smerovacie číslo, kraj, štát ), telefónny kontakt, emailový kontakt, IČO, DIČ

Za účelom : sprostredkovania práce klientom alebo sprostredkovania pracovníkov klientovi, vyhľadávania vhodného zamestnania, či obchodných príležitostí pre klienta, komunikácie s potencionálnymi zamestnávateľmi, resp. obchodnými partnermi.

Právny základ : článok 6 odst.1 písm. a( GDPR : spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci) vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

2. Priamy marketing

Zoznam údajov : titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo

Za účelom : zasielania informácií o činnosti spoločnosti , informácie o plánovaných akciách, odprezentovanie reklamných a marketingových aktivít, odosielanie noviniek, informácie o nových službách spoločnosti, nových trendoch na trhu práce a pod.

Na tento účel spracúva Spoločnosť osobné údaje iba tých Klientov, ktorí so spracovaním osobných údajov na tento účel udelia svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka Súhlasím so zasielaním marketingových informácií, na webových stránkach www.scalibri.sk.

 

Právny základ : článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR : spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana , s výnimkou prípadov,  keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa ( v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem spoločnosti.

 

IV. Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú ?

Spoločnosť môže sprístupniť osobné údaje Klientov svojim zamestnancom a ďalej tretím osobám, ktoré Spoločnosti poskytujú právne, účtovné, marketingové a iné odborné poradenstvo. Spoločnosť ďalej môže v rámci poskytovania Služieb poskytnúť údaje Klientov potenciálnym zamestnávateľom resp. potenciálnym obchodným partnerom s cieľom sprostredkovania zamestnania alebo obchodnej príležitosti pre Klienta. Spoločnosť môže poskytnúť osobné údaje Klientov tiež orgánom štátnej správy pri plnení povinností, ktoré Spoločnosti vyplývajú z platných právnych predpisov.

 

Spoločnosť nezamýšľa preniesť osobné údaje do krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ani do medzinárodnej organizácie.

 

V. Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie ?

Osobné údaje našich klientov neprenášame do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie, a uvedené ani neplánujeme, preto si naši klienti môžu byť istí ochranou ich osobných údajov, ktoré spracúvame pri našej činnosti.

 

VI. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje ?

Súčasťou našich služieb je zasielanie marketingových informácií ohľadne služieb spoločnosti Z tohto dôvodu posielame klientom informačné príležitostné emaily. Pri každom jednom emaile, ktorý odosielame, má príjemca možnosť odhlásiť sa z odberu emailov kliknutím na odhlasovaciu linku v pätičke emailu. Súčasťou našich služieb je aj databáza uchádzačov o zamestnanie, či informácie o zamestnávateľoch , ktorí majú záujem o sprostredkovanie zamestnancov.

Vzhľadom na vyššie uvedené sú osobné údaje klienta uchovávaného v informačnom systéme desať (10) rokov, a to pri každom jednotlivom účele spracúvania osobných údajov. Klient má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke www.scalibri.sk, v sekcii prihlásenia do systému, po prihlásení, alebo inou formou ( emailom písomne ). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne s GDPR a Zákonom.

 

VII. Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov ?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť , a to :

a) Právo na prístup k osobným údajom

Ako klient máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom , ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Klient má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie, na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov klientovi sú bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré klient požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. " Kde nás môžete kontaktovať ? "

b) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl.I. " Kde nás môžete kontaktovať ?"

c) Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak ?

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali

- odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie

- namietanie voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne

- osobné údaje musia byť vymazané , aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. ! Kde nás môžete kontaktovať ? " pričom následne posúdime , či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok ( napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov ).

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali ), ak :

- ste napadli správnosť osobných údajov

- spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia

- už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie , uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

- namietate voči spracúvaniu

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I " Kde nás môžete kontaktovať ? ", pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky , kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom , nielen uchovávaním.

e) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov : a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä, ak je dotknutou osobou dieťa. Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov  v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. " Kde nás môžete kontaktovať ?". Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

f) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. ! Kde nás môžete kontaktovať ?""

h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

 

VIII. Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje ?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie služby ), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.. Taktiež spracúvanie osobných údajov klienta je nevyhnutné aj na účely archivácie ( pre plnenie povinnosti klienta na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov ).

 

IX. Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás ?

Nie. Všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od klientov (kupujúcich) a fanúšikov našich produktov, ktorí prejavia záujem o nami ponúkané informácie. 

Aké základné technické a organizačné opatrenia sme prijali na ochranu Vašich údajov ?

Za účelom čo najvyššej ochrany Vašich osobných údajov sme do procesov spracúvania osobných údajov implementovali nasledovné zabezpečenia a prijali tieto technické a organizačné opatrenia :

- máme vypracovanú internú dokumentáciu týkajúcu sa spracúvania osobných údajov a ich ochrany, pričom táto je plne súladná s GDPR a Zákonom

- všetky osoby , ktoré majú na základe nášho poverenia prístup k Vašim osobným údajom, sme poučili a tieto osoby spracúvajú Vaše osobné údaje na základe našich pokynov, ktoré sú v súlade s GDPR a Zákonom

- pravidelne preškoľujeme osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje na základe nášho poverenia

- realizujeme pravidelný monitoring právnych predpisov v oblasti osobných údajov

- výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo  požiadavky GDPR a Zákona

- všetky stránky a aplikácie, na ktorých sa uchovávajú Vaše osobné údaje , sú chránené heslom a šifrovaním

 

 

X. Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania ?

Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní , vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

Webové stránky Spoločnosti môžu používať súbory cookies s cieľom zabezpečiť návštevníkom webových stránok kvalitné služby a umožniť Spoločnosti pružne reagovať na preferencie návštevníkov. Cookies sú využívané na posudzovanie správania návštevníkov na webových stránkach, na rozpoznanie návštevníka a zjednodušenie používania webových stránok pri opätovnej návšteve návštevníka, na poskytnutie návštevníkovi najmä tých informácií, ktoré ho zaujímajú, na odporučenie služieb a produktov, ktoré by návštevníka mohli zaujímať, ako aj na zabezpečenie správneho fungovania webových stránok.

 

Cookies sú malé textové súbory vytvorené komunikáciou medzi webovou stránkou a internetovým prehliadačom návštevníka, ktoré uchovávajú informácie o návštevníkoch webovej stránky. Server, na ktorom je webová stránka uložená, vytvorí pri komunikácii s návštevníkom prostredníctvom internetového prehliadača súbor, ktorý sa uloží do zariadenia návštevníka (počítača, mobilného telefónu, tabletu) a pri opätovnej návšteve webovej stránky internetový prehliadač načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke. Webové stránky môžu využívať dočasné i trvalé cookies. Dočasné cookies sa ukladajú v zariadení návštevníka počas celej doby návštevy webovej stránky až do jeho opustenia. Trvalé cookies sa ukladajú v zariadení návštevníka až do uplynutia platnosti alebo do manuálneho vymazania cookies v zariadení návštevníka. Viac informácií o súboroch cookies nájdete na www.allaboutcookies.org.

 

Ak webové stránky používajú súbory cookies, odsúhlasením používania cookies na banneri na webovej stránke návštevník vyjadruje súhlas s používaním cookies. Súbory cookies používané na webových stránkach si môže návštevník nastaviť vo svojom internetovom prehliadači. Nastavením možno zabrániť automatickému fungovaniu súborov cookies, ako aj zabezpečiť, aby bol užívateľ informovaný o každom uložení súboru cookies do jeho zariadenia. Spoločnosť však informuje návštevníkov, že zmena niektorých nastavení súborov cookies môže mať dopad na celkovú funkčnosť a kvalitu webových stránok pri zobrazení v zariadení návštevníka.

 

Webové stránky môžu využívať funkcionalitu Facebook Pixel na účely lepšieho cielenia facebookovej reklamy. Facebook Pixel spracúva a ukladá informácie o návštevníkoch, ktorý webové stránky Spoločnosti navštívia z webovej stránky facebook.com. Kliknutím na odkaz webových stránok Spoločnosti v rámci facebookovej reklamy návštevník súhlasí so zaznamenaním a uchovávaním údajov funkcionalitou Facebook Pixel.

 

Tieto podmienky sú platné od 20.3. 2022